Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Česká republika > SYSTÉM QHSE > Co děláme pro naše zákazníkyNebennavigationLogo

BildleisteS S mnoha našimi zákazníky si vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy – zejména
u speciálních požadavků

HauptnavigationHauptinhaltDobré se nám nezdá být dost dobré

Jako multifunkční poskytovatel služeb XERVON nabízí svým zákazníkům také integrovanou paletu služeb pro celou oblast managementu QHSE. V závislosti na rozsahu a úkolu není vždy nutné, aby si zákazník školil a zajišťoval pro úkoly v oblasti QHSE vlastní pracovníky. XERVON je se svým počtem odborníků v oblasti QHSE ekonomickou a spolehlivou alternativou – abychom se společně neustále zdokonalovali a úspěšně rozvíjeli.Konkrétní výhody:

 • Časová úspora na základě poradenství ke všem doplňujícím požadavkům zákazníka
 • Úspora nákladů díky koordinaci a provedení všech prací

 • Zachování hodnoty díky preventivním opatřením na zamezení výpadků

Přehled našich služeb v oblasti QHSE:

Bezpečnost práce

 • Školení a výcvik řídicích sil a pracovníků o otázkách bezpečnosti práce
 • Kontrola strojů a zařízení podle příslušných předpisů a směrnic
 • Pomoc při hodnocení ohrožení
 • Poradenství při uspořádání pracovišť, pracovních procesů a k otázkám ergonomie
 • Poradenství k opatřením na zamezení úrazů, poskytování pomoci při hlášení úrazů, provádění vyšetření nehod
 • Pravidelné bezpečnostní kontrolní obchůzky
 • Zpracování podkladů pro školení
 • Organizace a kontrola požární bezpečnosti a plánů pro případ havarijních situací
 • Udržování kontaktů se státními orgány
 • Školení jeřábníků a řidičů prostředků pro pozemní závodní bezkolejovou dopravu
 • Provádění interních auditů u zákazníka

Management nebezpečných látek

 • Pomoc při zpracování seznamu nebezpečných látek
 • Vypracování provozních pokynů
 • Poradenství při označování nebezpečných látek
 • Zpracování dokumentů týkajících se ochrany před explozí a konceptů na ochranu proti explozi

Ochrana před zářením

 • Poradenství a péče v technické oblasti
 • Převzetí úkolů bezpečnostního technika odpovědného za ochranu před zářením podle nařízení na zajištění ochrany před zářením
 • Zpracování pokynů a dokumentace k zajištění ochrany před zářením
 • Provádění instruktáží k zajištění ochrany před zářením

Management kvality a ochrany životního prostředí

 • Školení a instruování řídicích sil a pracovníků o otázkách managementu kvality a ochrany životního prostředí
 • Poradenství o opatřeních k zamezení úrazům a chybám
 • Zpracování podkladů pro školení
 • Organizace a kontrola požární bezpečnosti a plánů pro případ havarijních situací
 • Provádění interních auditů u zákazníka
 • Součinnost při zpracování a schvalování technické dokumentace. Zpracování plánů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, plánů kvality, protokolů o schválení
 • Moderace a realizace kroužků kvality a projektů na neustálé zdokonalování procesů, např. zavedení „6 S“

Převzetí funkce pověřeného pracovníka

 • Koordinace na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví

  • v prováděcí fázi
  • Zpracování plánů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Pověřený pracovník odpovědný za nakládání s odpady
 • Pověřený pracovník odpovědný za nakládání s nebezpečnými látkami
 • Pověřený pracovník odpovědný za ochranu před imisemi
 • Pracovník managementu odpovědný za QHSE
 • Pověřený pracovník odpovědný za ochranu proti záření
 • Pověřený pracovník odpovědný za řešení situací při haváriích
 • Pověřený pracovník odpovědný za ochranu vod

Odpadové hospodářství

 • Zpracování konceptů pro nakládání s odpady a bilancí odpadů
 • Návrhy na snížení množství vyprodukovaných odpadů a nákladů na likvidaci odpadu
 • Řádné třídění odpadu, sběr a skladování odpadu
 • Výběr a kontrola dopravců a firem zabývajících se likvidací odpadu
 • Dokumentace o odpadech

Další informace najdete na REMONDISMůžete nás pověřit jednotlivými službami v oblasti systému QHSE nebo také využít obsáhlý balík služeb – podle toho, jak si budete přátFußzeile und CopyrightXERVON GmbH, org. sl. // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG