A. Obecné informace

1. Odpovědný orgán a kontaktní údaje

Osoba zodpovědná za tyto internetové stránky

XERVON GmbH
Emdener Str. 278
50735 Köln

Další údaje o naší společnosti jsou uvedeny v naší tiráži.

Inspektor ochrany údajů:

REMONDIS SE & Co.KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Společnost REMONDIS SE & CO. KG působí pro subjekty údajů jako jednotné kontaktní místo a odpovídá za informační povinnosti podle článků 13 a 14 GDPR a posuzování dopadů na ochranu údajů podle článků 24, 32 GDPR.

2. Prohlášení o sdílené odpovědnosti

Společnost REMONDIS SE & Co. KG a její dceřiné a přidružené společnosti sdílejí odpovědnost v mnoha oblastech v souladu s čl. 26 GDPR. Služby a dodávky jsou obvykle zajišťovány dceřinými společnostmi našeho koncernu, které za těmito účely využívají centrální zpracování dat v našem koncernu. Sdílená odpovědnost se vztahuje zejména na tyto oblasti:

— databáze zákazníků
— správa žádostí o práci a recruiting

V rámci sdílené odpovědnosti se společnost REMONDIS SE & CO KG a její dceřiné a přidružené společnosti dohodly, které z nich budou plnit jaké povinnosti v oblasti ochrany údajů (zejména informační povinnosti v souladu s čl. 13, 14 GDPR). V rámci sdílené odpovědnosti jsou společnost REMONDIS SE & Co. KG a dotčené dceřiné nebo přidružené společnosti společně povinny poskytnout informace požadované v souladu s čl. 13 a 14 GDPR. Společnosti poskytují té společnosti, která informace požaduje, nutné informace z oblasti své působnosti. Společnosti se neprodleně vzájemně informují o právních situacích uplatňovaných dotčenými subjekty a poskytují si navzájem všechny informace nezbytné k zodpovězení žádostí o poskytnutí informací. Práva na ochranu údajů lze uplatnit vůči všem zúčastněným společnostem.
Společnosti skupiny REMONDIS mohou být navíc společně odpovědné za některá zpracování údajů mezi sebou nebo s třetími stranami. Ty jsou řešeny v rámci příslušného zpracování (část B).

3. Kategorie údajů, účely a právní základ pro zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG), jakož i všech dalších příslušných zákonných ustanovení. Shromažďování a zpracování údajů závisí na Vámi vybrané službě nebo informaci.

Obecně shromažďujeme následující informace:

 • Příjmení, jméno, oslovení
 • E-mailovou adresu
 • Údaje o komunikaci (IP adresa, informace o zařízení)
 • Údaje o používání (navštívené webové stránky, přístupové časy, zájem o obsah)
 • Adresu
 • Telefonní číslo

Specifické shromažďování a zpracování údajů lze nalézt u jednotlivých zpracování (část B) a v příslušných ustanoveních našich smluvních dokumentů.

4. Příjemce údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v následujících případech:

 • Předávání probíhá v souladu s právními požadavky, podle nichž jsme povinni údaje hlásit nebo předávat.
 • Údaje jsou předávány externím společnostem, které naším jménem pracují jako zpracovatelé nebo které jednají naším jménem (to platí například pro kurýrní a logistické společnosti, call centra, externí datová centra, EDP a IT aplikace, správu webových stránek, auditorské služby, úvěrové instituce, služby pro likvidaci dat atd.)
 • K předávání údajů třetím stranám dochází na základě Vašeho souhlasu.
 • Údaje jsou předávány za účelem zpracování smluvního vztahu s Vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (např. přidruženým společnostem v koncernu (viz část 2) nebo subdodavatelům či logistickým společnostem).

5. Výmaz údajů a doba uložení

Vaše údaje zásadně zpracováváme a ukládáme pouze po dobu trvání našeho obchodního vztahu, včetně navázání a zpracování smlouvy a zákonných lhůt pro uchování.

Pokud údaje již nejsou potřebné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností a práv, jsou pravidelně mazány, pokud jejich - omezené - další zpracování není nutné pro splnění výše uvedených účelů pro převažující oprávněný zájem.

Pokud jednotlivé zpracování osobních údajů vyžaduje jiné lhůty pro vymazání, jsou tyto lhůty uvedeny v popisu jednotlivých zpracování v části B.

6. Zpracování Vašich údajů ve třetí zemi

K přenosu údajů subjektům ve třetích zemích (státy mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) dochází, pouze pokud to zákon vyžaduje pro provedení objednávky/smlouvy od Vás nebo s Vámi (např. daňová přiznání a jiné zákonné povinnosti), pokud existují odpovídající úrovně ochrany údajů nebo pokud jste nám udělili svůj souhlas.

Zpracování Vašich údajů ve třetí zemi může probíhat také v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb v rámci zpracování objednávek. Pokud by Evropská komise nerozhodla o vhodné úrovni ochrany údajů pro danou zemi, prostřednictvím příslušných smluv zajišťujeme, aby Vaše práva a svobody byly odpovídajícím způsobem chráněny a garantovány. Odpovídající podrobné informace naleznete v jednotlivých popisech zpracování v části B.

Informace o vhodných nebo přiměřených zárukách a možnosti obdržení kopie o Vás si lze vyžádat u inspektora ochrany údajů.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Na požádání Vám poskytneme písemné nebo elektronické informace o tom, zda a které údaje o Vaší osobě jsou u nás uložené (čl. 15 GDPR) a zkontrolujeme Vámi zadané údaje na vymazání (čl. 17 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenos Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) a v případě splnění předpokladů provedeme daný úkon.

Za tím účelem se obraťte na:

REMONDIS SE & Co. KG
- Inspektor ochrany údajů -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu (čl.77 GDPR). Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

8. Poučení k právu vznést námitku

Máte právo v rozsahu, v jakém jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) kdykoliv vznést námitku proti zpracování.

V žádném případě poté již nebudeme zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo souvisejícího profilování a další účely, ledaže můžeme prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo v případě, že zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. V takovém případě musíte vysvětlit důvody námitky, které vyplývají z Vaší konkrétní situace.

Své námitky zasílejte na následující kontaktní adresu:
datenschutz@remondis.de

Totéž platí, pokud jste udělili souhlas se shromažďováním nebo používáním osobních údajů a chcete jej odvolat. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna prostřednictvím e-mailu nebo dopisu.


B. Jednotlivá zpracování

1. Protokolování

Při používání webové stránky se dočasně uloží určité údaje o připojení
a údaje poskytnuté z Vašeho internetového prohlížeče. K provozování internetové stránky se zaznamenávají následující údaje:

 • IP adresa počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • operační systém počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • verze prohlížeče počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • název otevřeného souboru
 • datum a čas načtení
 • přenesené množství dat
 • odkazující adresa URL
 • zaznamenání spojení

Shromažďování údajů a zpracování informací o protokolových souborech (logfile) je založeno na našem oprávněném zájmu a slouží zajištění naší online nabídky. Informace o protokolových souborech jsou po ukončení relace ukládány anonymně.

2. Kontaktní formulář/informativní objednávky

V zájmu komunikace se zákazníky a zainteresovanými stranami nabízíme na naší internetové stránce kontaktní formulář, prostřednictvím něhož si můžete vyžádat informace o našich produktech nebo navázat s námi běžný kontakt. Vedle dobrovolných údajů a jejich obsahu zpráv požadujeme od Vás uvedení následujících

Informací:
oslovení
příjemní
jméno
e-mailovou adresu

Tyto údaje potřebujeme ke zpracování Vašeho požadavku, abychom Vás mohli správně oslovit a poskytnout Vám odpověď. Požadavky doručené prostřednictvím kontaktního formuláře se ukládají jako e-maily a pravidelně se kontrolují, aby se zjistilo, zda je možné údaje vymazat.  Pokud by v rámci vztahu se zákazníkem nebo zájemcem nebyly dané údaje už potřebné nebo by převažovaly protichůdné zájmy zákazníka, příslušné údaje nejpozději po 180 dnech vymažeme, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností uchovávání údajů. Právním podkladem pro takové zpracování údajů je čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jde o navázání kontaktu kvůli započetí smluvních vztahů, je právním základem čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR.

3. Matomo

Na našich webových stránkách používáme verzi programu Matomo implementovanou na našich vlastních serverech. Jedná se o analytický program typu open source určený ke statistickému vyhodnocování návštěvnosti naší stránky. Ze zjištěných výsledků bychom se rádi dozvěděli, jaké konkrétní stránky a jak často návštěvníci navštěvují. Nezajímáme se přitom o to, kdo konkrétně naše webové stránky navštěvuje. Implementace programu Matomo na našem serveru nepoužívá žádné soubory cookie. Ukládáme výhradně anonymizovaná uživatelská data za účelem získávání všeobecných statistických údajů bez podrobné analýzy uživatelského chování. Komplexní analýza uživatelského chování není konec konců z důvodu, že shromažďujeme anonymizované údaje, ani možná. IP adresy zaznamenávané v souborech protokolu serveru se ještě před přenesením do softwaru Matomo na našem serveru anonymizují a nahradí náhodně vybranou IP adresou. Na základě anonymizovaných dat není možné dohledat konkrétní IP adresu, protože se časové záznamy v softwaru Matomo randomizují.

Účelem zpracování je statistická analýza chování uživatelů za účelem optimalizace funkčnosti našich webových stránek. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování našich webových stránek.
Právním základem pro používání Matomo je čl. 6 odst.1 věta 1 písm. f GDPR.

4. Služby Google

Na našich webových stránkách využíváme různé služby společnosti Google Ireland Ltd. (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Více informací o jednotlivých službách Google, které používáme na našich webových stránkách, naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost Google může za určitých okolností shromažďovat informace (včetně osobních údajů) a zpracovávat je. Přitom nelze vyloučit, že společnost Google předává tyto informace také na server ve třetí zemi, včetně USA. Úroveň ochrany údajů v USA v současnosti nedosahuje podle převládajícího názoru úrovně platné v EU, a proto v současné době neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ani vhodné záruky pro zajištění ochrany údajů.
Naše společnost na to nemá vliv ani nemá přesvědčivé informace o tom, jaké údaje společnost Google skutečně shromažďuje a zpracovává. Podle společnosti Google mohou být shromažďovány a zpracovávány následující údaje (včetně osobních údajů):

 • údaje protokolu (zejména IP adresa)
 • informace týkající se polohy
 • soubory cookie a podobné technologie
 • jedinečná čísla aplikací

Pokud máte účet Google a jste k němu přihlášeni, zatímco jste na našich webových stránkách, může společnost Google zpracovávané informace ukládat v souladu s nastavením Vašeho účtu a případně je přiřazovat. Podle společnosti Google mohou být v závislosti na nastavení Vašeho účtu aktivity na jiných webových stránkách a v aplikacích propojeny s Vašimi osobními údaji za účelem zlepšení služeb společnosti Google a reklamy zobrazované společností Google. Další informace o této problematice najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?gl=de
Přímému propojení těchto údajů můžete zabránit odhlášením z účtu Google nebo změnou příslušných nastavení účtu Google.
Kromě toho můžete změnit nastavení souborů cookie (např. odstranit nebo zablokovat soubory cookie). Další informace o nastavení účtu Google najdete na adrese https://safety.google/security-privacy/
Podrobnější informace najdete v informacích společnosti Google o ochraně osobních údajů, které jsou k dispozici zde:https://policies.google.com/privacy?gl=de

4.1. Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme služby „Map Google“ poskytovatele Google k integraci map této služby.
Prostřednictvím integrace těchto služeb, které jsou umístěny na serverech společnosti Google, zpracovává Google informace o uživateli (včetně IP adresy), aby mohl být do prohlížeče odeslán požadovaný obsah. Kromě toho mohou Mapy Google používat také tzv. webové majáky (neviditelné grafické prvky). Prostřednictvím souborů cookie a webových majáků lze shromažďovat a analyzovat informace, jako např. návštěvnost webových stránek nebo informace o zařízení uživatele. Informace generované soubory cookie a webovými majáky (včetně IP adresy uživatele) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA nebo jiných třetích zemích, na nějž jsou ukládány. Tyto informace může společnost Google předat svým smluvním partnerům. Zde popsané zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Obsah map Google se však načítá pouze tehdy, když uživatel aktivně používá mapovou službu.
Podrobné informace o Mapách Google najdete na internetových stránkách https://cloud.google.com/maps-platform a dále na adrese https://policies.google.com/privacy
Mapy Google zpracovávají zejména následující osobní údaje:

 • IP adresy
 • údaje o poloze uživatelů

Google zpracovává údaje za účelem zobrazení a spuštění služeb na našich webových stránkách. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo jestliže takové třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

Právo na námitku

Pokud je právním základem pro zpracování službou Mapy Google náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Námitku nám můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu: datenschutz@remondis.de. Další informace najdete v bodě 8 (Odvolání a námitka).

Zpracovávané informace budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro zamýšlený účel nebo v souladu se zákonem.
Poskytnutí osobních údajů není povinné a není právně ani smluvně vyžadováno nebo nezbytné k uzavření smlouvy.

5. Platformy sociálních médií

Platformy sociálních médií provozujeme u následujících poskytovatelů:

 • LinkedIn: Služba poskytovatele LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Další informace o zpracování údajů a upozornění k ochraně údajů společnosti LinkedIn naleznete na adrese https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pro tyto informační služby využíváme technickou platformu a služby poskytovatelů. Rádi bychom Vás upozornili, že naše obsahy na platformách sociálních médií a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro interaktivní funkce (např. komentáře, sdílení, hodnocení). Když navštívíte naše webové stránky, poskytovatelé platforem sociálních médií shromažďují mj. Vaši IP adresu a další informace, které se ukládají ve formě souborů cookie na Vašem koncovém zařízení. Tyto informace slouží k tomu, abychom jako provozovatelé účtů získali statistické informace o interakci s námi.
Údaje o Vás shromážděné v této souvislosti zpracovávají platformy a mohou být případně předávány do zemí mimo Evropskou unii, zejména do USA. Všichni výše uvedení poskytovatelé tvrdí, že zachovávají odpovídající úroveň ochrany údajů, která odpovídá dřívějšímu štítu EU-USA na ochranu soukromí, a my jsme s těmito společnostmi uzavřeli standardní doložky o ochraně údajů. Není nám však známo, jak platformy sociálních médií používají údaje z Vaší návštěvy našeho účtu a interakce s našimi příspěvky ke svým vlastním účelům, jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány a zda jsou předávány třetím stranám. Zpracování údajů se může lišit v závislosti na tom, zda jste zaregistrovaní a přihlášení k sociální síti nebo zda stránky navštěvujete jako neregistrovaný a/nebo nepřihlášený uživatel. Při přístupu k příspěvku nebo účtu se IP adresa přiřazená Vašemu koncovému zařízení přenáší poskytovateli platformy sociálních médií. Pokud jste právě přihlášeni jako uživatel, může být soubor cookie na Vašem koncovém zařízení použit ke sledování Vašeho pohybu na síti. Tlačítka vložená do webových stránek umožňují platformám zaznamenávat Vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k Vašemu příslušnému profilu. Tyto údaje mohou být použity k nabízení obsahu nebo reklamy na míru. Pokud tomu chcete zabránit, měli byste se odhlásit nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“, vymazat soubory cookie ve svém zařízení a restartovat prohlížeč.
Jako poskytovatel informační služby zpracováváme pouze údaje získané při Vašem používání naší služby, které nám poskytnete a které vyžadují interakci. Pokud např. položíte otázku, na níž můžeme odpovědět jen e-mailem, uložíme Vaše údaje v souladu s obecnými zásadami zpracování údajů, které popisujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Právním základem pro zpracování Vašich údajů na platformě sociálních médií je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDRP.
Chcete-li uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete se obrátit na nás nebo na poskytovatele platformy sociálních médií. Pokud některá strana není odpovědná za zpracování odpovědi nebo jestliže musí získat informace od druhé strany, předáme my nebo poskytovatel Vaši žádost příslušnému partnerovi. V případě dotazů týkajících se profilování a zpracování Vašich údajů při používání webových stránek se obraťte přímo na provozovatele platformy sociálních médií. Jestliže se dotazy týkají zpracování Vaší interakce s námi na našich stránkách, napište na výše uvedené kontaktní údaje.
Poskytovatelé popisují v prohlášeních o ochraně osobních údajů, jaké informace platforma sociálních médií  získává a jak je používá (viz odkaz výše). Najdete v nich také informace o možnostech kontaktování a nastavení reklam.


C. Přehled souborů cookie

V případě souborů cookie se jedná o malé textové soubory, které se prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají na pevném disku. Používáme soubory cookie relace, tzv. session cookie. Jsou určeny k vytvoření jednoznačného spojení mezi Vámi a naší internetovou prezentací.  Za tím účelem se jen uloží náhodné číslo. Soubory cookie relace se automaticky odstraní při zavření prohlížeče.
Nechcete-li mít na svém počítači (nebo jiném zařízení) žádné soubory cookie, můžete je na počítači deaktivovat. To však může ovlivnit jednoduchost používání a funkčnost webové stránky.  Právním podkladem pro zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie za účelem provozování internetové stránky je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Naše webová stránka používá následující soubory cookie:

 1. Fe_typo_user
  Soubor session relace Typo3 pro správu uživatelů
  Tento soubor cookie je relevantní jen pro správce webu. Nezpracovávají se žádné osobní údaje.
 2. PHPSESSID
  Soubor relace PHP pro provoz webové stránky
  Slouží na opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče na různé účely (například k zapamatování Vašeho nastavení jazyka). Doba uložení: pokud je otevřené okno prohlížeče.
 3. retinaSupport
  Soubor cookie si zapamatuje, zda má Vaše obrazovka vyšší rozlišení (retina rozlišení).
  Doba uložení: 4 týdny..
 4. i18next
  Soubor cookie relace na účely animace na úvodní stránce. Neukládají se žádné osobní údaje.

Verze od 2022-08-11


XERVON GmbH, org.sl // Společnost skupiny REMONDIS
TirážPokyny pro ochranu osobních údajůCorporate ComplianceSkupina REMONDIS


 • Napište nám

  Platí naše Upozornení o ochrane osobních údaju


 • Brožury a certifikáty

  Veškeré úseky mají celoevropský certifikát pro management kvality a bezpečnosti v požadovaném rozsahu.
  více


 • Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 1
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG